Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Halaletenbestellen.nl en de Gebruiker. Door het bezoeken van de website www.halaletenbestellen.nl stemt de Gebruiker in met de Algemene Voorwaarden.

Definities

Bericht: door Gebruiker ingebrachte inhoud en/of informatie.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of enige andere juridische entiteit.

Aanbod : het product –en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Gebruiker via Takeaway.com Central Core B.V. bij het Restaurant kan worden besteld.

Bestelling : een order van de Gebruiker bij het Restaurant van het door de Gebruiker geselecteerde Aanbod.

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling de diensten van Takeaway.com Central Core B.V. gebruikt.

Disclaimer

  1. Halaletenbestellen.nl heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van halaletenbestellen.nl en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Halaletenbestellen.nl aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van Halaletenbestellen.nl en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Halaletenbestellen.nl is opgenomen.
  2. De via Halaletenbestellen.nl verspreide informatie is slechts informerend van aard. Halaletenbestellen.nl garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op Halaletenbestellen.nl te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de Gebruiker gewenste gebruik.
  3. De informatie op Halaletenbestellen.nl kan op ieder door Halaletenbestellen.nl gewenst moment worden gewijzigd.
  4. Halaletenbestellen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op Halaletenbestellen.nl naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat Halaletenbestellen.nl is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat Halaletenbestellen.nl de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de Gebruiker van Halaletenbestellen.nl. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
  5. Halaletenbestellen.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de Berichten op Halaletenbestellen.nl en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de Berichten van de gepubliceerde recensies en andere Berichten.
  6. Het gebruik van en het handelen naar de Berichten op Halaletenbestellen.nl valen volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Indien Berichten op Halaletenbestellen.nl worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze Berichten door Halaletenbestellen.nl wordt onderschreven. Halaletenbestellen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op Berichten op Halaletenbestellen.nl en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke Gebruiker zal Halaletenbestellen.nl vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze Gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig zal Halaletenbestellen.nl de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.
  7. Halaletenbestellen.nl behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. Halaletenbestellen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van Berichten.
  8. Het bekijken van het Aanbod en het plaatsen van een Bestelling geschied via Takeaway.com Central Core B.V. via www.thuisbezorgd.nl. Hiervoor gelden de Algemene Voorwaarden van Takeaway.com Central Core B.V..